*ดาวน์โหลดเพลงบูชาพระพิฆเนศแบบ MP3


MP3 - Ganesha Mantra
(คเณศา มนตรา) ควรเปิดอัญเชิญเป็นเพลงแรก
คำอ่าน : โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเดพ
กาจะนานัม ภูตะกะนาดิเสวะตัม
กะปิตะจัมปู ผะละจารุภักษะณัม

อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม
นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

ความหมาย : พระพิฆเนศทรงเป็นสิ่งสูงสุด
พระองค์มีเศียรเป็นช้าง ทรงมีสาวกมากมาย
พระองค์ทรงโปรดผลมะขวิดและผลหว้า (บางตำราคือผลชมพู่)
พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งพระแม่ปารวตี
ทรงเป็นผู้ทำลายความทุกข์ยากและความเจ็บปวด
ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ เทพผู้ทรงมีพระบาทดั่งดอกบัว


MP3 - Ganesh Sukhakarta
( ผู้นำมาซึ่งความสุข ผู้ขจัดซึ่งความทุกข์ )
เปิดสรรเสริญ ขณะสวดมนต์บูชาหรือทำอารตี
คำอ่าน : สุขะขารตา ดุกขะหารตา วารตาวิฆนาจิ
นุรวี ปุรวี เปรมมาครุปาจะยาชี
สารวันกิ สุนดารา อุติเจนดุราชี
กานติ ไชยกิ มาลา มุกดา ฟาราจี

* ไจยเดวะ ไจยเดวะ ไจยมังกัลมูรติ
ดารชันมาเตรมานะ กามานะปูรติ
ไจยเดวะ ไจยเดวะ

รัตนัก กสิตะ ฝาระ ตุจเการี กุมรา
จันดา นาชี อุติ กุมกุม กิเชรา
หิเร จาติตา มุกุตา โชพาโตพารา
รุนะ ชุนติ นูปุริ ชารนีกา เกรยา
ไจยเดวะ ไจยเดวะ ( * )

ลัมโพทาร ปิตัมพาร ภนิวาร บันทะนา
สารละ โสนทะ วักกระตุนดะ ตรีนัยนา
ดาสรามาจา วัตปาเห สัทนา
สันกาษติ ปาวาเว นิรวาวี รักชาเว สุรวาร วันทานา
ไจยเดวะ ไจยเดวะ ( * )


MP3 - Ganesh Pooja โศลกสรรเสริญพระพิฆเนศ
พราหมณ์ร้องขับกล่อมขณะประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศ


**********************************


MP3 - Ganapati Ki Sewa Mangal
เพลงสรรเสริญพระพิฆเนศ
(คณปติกิเสวะ มงคล)


MP3 - Jai Ganesha Deva
(ชยะ คเณศา เทวา) เปิดขณะทำ อารตี หรือ การบูชาไฟ
การบูชาไฟ หมายถึง การถวายแสงไฟต่อเทพ
ด้วยการนำเทียน ประทีป ตะเกียงหรือการบูร จุดให้ติดไฟแล้วยกชูขึ้น
จากนั้นหมุนวนเป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา ต่อหน้าเทพที่เราบูชา
เริ่มจากพระบาท หมุนวงกลม 3 รอบ
แล้ววนๆ ขึ้นไปทุำกส่วนของพระวรกาย ขึ้นไปจนถึงพระพักตร์ของท่าน

เมื่อวนเสร็จแล้วให้วางลง ใช้มือสองข้างอังไฟแล้วมาแตะที่หน้าผาก
เพื่อความเป็นสิริมงคล เสมือนได้รับพระพรจากองค์เทพ
ควรกระทำอารตีนี้ หลังจากสวดมนต์ถวายของเสร็จแล้ว
หากมีกระดิ่ง ให้ใช้มือข้างหนึ่งถือกระดิ่ง
แล้วสั่นกระดิ่งไปพร้อมกับการวนด้วยมืออีกข้างหนึ่งด้วย
หากไม่ถนัดสามารถวนไฟก่อนแล้วค่อยสั่นกระดิ่งได้

(สามารถดูได้ตามวัดหรือเทวสถานที่มีการทำอารตีถวายเทพ)


MP3 - Ganesha Sharanam
(คเณศา ศารนัม)
เพลงสรรเสริญพระพิฆเนศ
ยกย่องพระองค์ว่าเป็นผู้ปกป้องเราจากภัยร้าย
(Sharanam แปลว่า เกราะป้องกันภยันตราย)
คำอ่าน : กาเนชา ชารานัม ชารานัม กาเนชา (2 รอบ)
กัม กัง กานาปติ ชารนัม กาเนชา (2 รอบ)
ไจยกาเนชา ไจยะ ไจยะ กานานาตา (2 รอบ)


MP3 - Om Gan Ganapatye Namo Namah
(ไฟล์ขนาดใหญ่ 13MB)
เ้พลงนมัสการพระพิฆเนศ ให้ร้องวนไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับการเปิดขณะนั่งสมาธิตั้งจิตระลึกถึงพระพิฆเนศ หรือจะเปิดขณะจุดกำยาน ถวายของ หรือเปิดฟังยามว่างก็ได้ครับ
คำอ่าน : โอม กัง กานะปัตเย นะโม นะมะห์
ศรี สิทธิ วินายักกะ นะโม นะมะห์
อัสตะ วินายักกะ นะโม นะมะห์
กานะปติ บัปปา โมริยา
ความหมาย :
ขอนมัสการพระคณปติ หัวหน้าบริวารแห่งพระศิวะ
ขอนมัสการเทวรูปศรีสิทธิวินายักกะ
ขอนมัสการเทวรูปพระพิฆเนศ 8 แห่ง อันเกิดจากธรรมชาติ
ขอพระคณปติจงเจริญ


บทความที่เกี่ยวข้อง