กำเนิดพระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

*

เป็นเทพที่มีผู้คน
นับถือ
และเคารพมากที่สุดเนื่องจาก
เป็นเทพที่มีพระกรุณาเป็นหนึ่งในเทพทั้ง
หมดและถือกันว่าเป็นปฐมเทพ
ที่จะได้รับการบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมต่างๆเนื่อง
จากได้รับพรจากศิวเทพเพราะความเฉลียวฉลาด และเป็นเทพที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ


***

พระพิฆเนศเป็นเทพที่มีพระวรกายแตกต่างจากเทพอื่นๆทั้งหมด ตามที่เราเห็น
ว่ามีพระวรกายเป็นมนุษย์แต่มีพระพักตร์เป็นคชสาร